Copyright

De auteursrechten op zowel teksten als foto's die op deze website staan berusten bij Emmaus Nederland, tenzij anders aangegeven.

Gebruik, reproductie, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar gemaken, het in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier overnemen van gegevens, teksten en/of foto's van de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmaus Nederland.

Het systeem waarop deze website draait is vervaardigd door FiveQ Communcations voor Setting Captives Free en het gebruik van deze kopie daarvan is met uitdrukkelijke instemming van laatstgenoemde partij. Hosting en maatwerk zijn verzorgd door Mive.