Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft - Een Gratis Cursus

Over Deze Pagina

De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen. Je bekijkt nu de cursus Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft, één van onze gratis online Het Leven cursussen. De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen..

Les 1 - Deel 1

Video hoofdstuk 1

Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heere Jezus gaf regelmatig onderwijs over vergeving. En terwijl Hij stierf, vergaf Hij hoorbaar de mensen die Hem kruisigden. Jezus gaf zelfs Zijn leven om daarmee vergeving mogelijk te maken.

Seculiere argumenten voor vergeving

Christenen zijn niet de enige die aanmoedigen tot vergeving. Een groeiend aantal niet-christenen en zelfs atheïsten zijn voorstander van vergeving. Wanneer iemand ervoor kiest om niet te vergeven of niet in staat is om te vergeven, loopt hij het risico dat hij zichzelf beperkingen oplegt in sociale contacten om zo zijn beschadigde emoties te beschermen. Hij kan bang zijn om zich open en kwetsbaar op te stellen en moeite hebben om zichzelf aan anderen toe te vertrouwen. Sommige sociologen zien vergeving zelfs als een manier om de macht uit handen van de dader te nemen en zo het slachtoffer te bevrijden. In pragmatische termen: het leven is te kort om het gekwetst en boos, al piekerend over pijnlijke gebeurtenissen in ons verleden, nadenkend over verkeerde manieren om het de ander betaald te zetten en verteerd door spijt door te brengen. Seculiere hulpverleners komen tot de conclusie dat het beter is om te vergeven, het verleden los te laten, door te gaan en te genieten van de rest van het leven!

Aanvullende redenen vanuit het christendom om te vergeven

Christenen hebben aanvullende en krachtiger redenen om te vergeven. Een christen zal ook profiteren van de emotionele, psychische en sociale voordelen van vergeven, maar dat is niet de belangrijkste reden waarom hij vergeeft. Zelfs als vergeving geen enkele van deze duidelijke voordelen zou hebben, dan nog zou de christen vergeven omdat de Heere Jezus hem dat zegt te doen. De christen is geroepen om anderen te vergeven, omdat hij zelf al vergeven is door God.

Een gebod

Het is dringende noodzaak voor ons christenen om te leren anderen te vergeven. ‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’ (Efeze 4:30-32). Wanneer we vergeven, gehoorzamen we aan een gebod.

De Bijbel bevat ook een aantal waarschuwingen voor hen die ervoor kiezen niet te vergeven. We kunnen dit ‘negatieve redenen’ noemen om vergeving aan te moedigen, maar ze bestaan wel degelijk en moeten niet licht terzijde geschoven worden

Geestelijke stilstand

Misschien is het je opgevallen dat de geboden in de Bijbel die ons ertoe aansporen om te vergeven vaak verbonden zijn met onderwijs over gebed. Tijdens de Bergrede begint Jezus het ‘Onze Vader’ met de woorden: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’ en vervolgt verderop ‘vergeef ons onze schulden’. En waarom of hoe zal onze Vader ons vergeven? – ‘zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’. Aan het einde van het gebed legt de Heere Jezus uit: ‘Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven’ (Mattheüs 6:9-15). Let op: dit is een plechtige waarschuwing. Zoals we in de volgende les zullen zien, betekent dit niet dat we onze redding verliezen of dat we niet langer kinderen van God zullen zijn. Maar wat gebeurt er dan als wij ‘de mensen hun overtredingen niet’ vergeven?

Als iemand tegen ons gezondigd heeft en we weigeren te vergeven, dan gebeurt er iets sombers in de geestelijke wereld: we beperken de vrijheid van de Heilige Geest en doen Hem verdriet. We kunnen nog steeds liederen zingen, maar de Heilige Geest is bedroefd. We kunnen nog steeds deelnemen aan het Avondmaal, maar de Heilige Geest is bedroefd. Ja, we kunnen nog steeds over de Bijbel praten, het Woord prediken en deelnemen aan goede christelijke activiteiten, maar we zijn niet langer in gemeenschap met Hem. We groeien niet meer en God kan niet in en door ons werken. We zullen niet langer vers water kunnen geven. We vallen stil!

Verhard geweten

Kinderen houden ervan om te spelen. Ze spelen ‘vadertje en moedertje’, ‘schooltje’, ‘winkeltje’ en spelen zelfs kerkdiensten na. Ze doen na wat ze zien. Maar wij volwassenen kunnen ook ‘christen spelen’. Dat kunnen we makkelijk doen, omdat ons geweten verhard is geraakt door het gebrek aan vergeven. We weten dat, wanneer we de persoon die ons pijn heeft gedaan niet vergeven, onze gebeden verhinderd zullen worden (Psalm 66:18). En toch houden we vast aan een verdedigende houding en koesteren we woede tegen de persoon die ons benadeeld heeft en denken ondertussen dat dat geen invloed heeft op onze gebeden. We kunnen ons dan wel actief inzetten en druk bezig zijn met goede dingen, maar onze christelijke ervaring zal gebrek aan realiteit gaan vertonen. Ons hart zal hard worden en we zullen gewend raken aan ‘doen alsof’.

Bitterheid verontreinigt

Gebrek aan vergeving willen geven is één van de dingen die een wortel van bitterheid in ons hart zal plaatsen en deze bitterheid zal problemen veroorzaken en andere mensen daarin besmetten. In Hebreeën 12:15 lezen we: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.’ Een verbitterde vrouw zal haar man en kinderen beïnvloeden. Een verbitterde man zal zijn kerk en de plek waar hij werkt beïnvloeden. Bitterheid kan niet lang verborgen blijven. Het zal een weg vinden om zichzelf te laten zien. En als het dat doet, zal het andere mensen daarin besmetten.

Helpende bronnen

Kracht geven

Als God ons vraagt om iets te doen, voorziet Hij ook in de kracht om het te doen. Soms lijkt de taak die voor ons ligt onmogelijk. Als we het in eigen kracht moeten doen, is het onmogelijk om sommige mensen te vergeven. Maar elke christen heeft een inwonende Heilige Geest (Romeinen 8:9) En Gods Geest motiveert ons niet alleen om gehoorzaam te zijn, maar geeft ons ook de kracht om gehoorzaam te zijn. De apostel Paulus werd geconfronteerd met vele interne en externe uitdagingen, maar stond daarin nooit alleen. Hij vertelt ons dat hij werkte en worstelde ‘overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is’ (Kolossenzen 1:29). Jij en ik hebben ook toegang tot die kracht om te vergeven.

Ondersteunende omgeving

Elke christen maakt deel uit van de kerk, het lichaam van Christus. Het is niet Christus’ bedoeling dat een christen zijn leven alleen leeft. In lokale christelijke gemeenschappen kunnen we voor elkaar zorgen. We kunnen medegelovigen ‘weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid’. Ons wordt gezegd: ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus’ (Galaten 6:1-2). De gebedsondersteuning van een aantal betrouwbare christelijke vrienden kan van groot belang zijn in het zetten van stappen om te vergeven. Vooral daar waar ernstige schade is aangericht of waar demonische machten een rol spelen. Wanneer je worstelt met vergeving, geef het dan niet op. Zoek steun bij medechristenen. ‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt’ (Jakobus 5:16).

Glas in je arm!

Stel je de volgende situatie eens voor: Een jongen valt door een glazen ruit. In het ziekenhuis wordt zijn arm schoongemaakt en de wond gehecht, maar per ongeluk blijft een scherpe glassplinter in zijn arm zitten. Na verloop van tijd is de arm mooi genezen en ziet er van buiten weer goed uit. De jongen is blij dat hij zijn arm weer bijna net zo goed kan bewegen als vóór het ongeval. Maar al snel ontdekt hij, dat sommige bewegingen hem een flinke pijn bezorgen. Zo veel pijn, dat de tranen in zijn ogen springen!

Mensen die iemand niet hebben vergeven lopen eigenlijk rond met een scherp stuk glas in hun arm. Buitenstaanders zien dat ‘glas’ als die persoon abnormaal heftig reageert op een bepaald onderwerp, een bepaalde situatie of persoon. Als een jonge man zijn dominante moeder – die regelmatig naar hem schreeuwde – niet heeft vergeven, is hij waarschijnlijk erg gevoelig voor mensen die schreeuwen en voor autoritaire mensen. Als een jonge vrouw een onbekende man die probeerde haar te verkrachten in het park niet heeft vergeven, kan ze niet langer van een wandeling in het park genieten. Ze zal het beangstigend vinden om een film te bekijken waarin een vrouw ’s nachts alleen buiten loopt. Ze zal misschien de film uitzetten of weglopen. Iets heeft het ‘glas’ in haar arm aangeraakt.

Wat is de oplossing? Sommige seculiere psychotherapeuten kunnen helpen door je te leren hoe je aan die pijn komt en hoe je de pijnlijke bewegingen kunt vermijden. Als je hun advies opvolgt, zal je pijn verminderen. Maar dat is niet de christelijke manier. De Heere Jezus nodigt Zijn volgelingen uit om van harte te vergeven, het glas te verwijderen. Daarvoor zal de arm weer opengemaakt moeten worden. Dit proces kan zeer pijnlijk zijn. De wond kan weer gaan bloeden. Maar het is Christus’ manier, het is de énige manier om de normale beweging van de arm te herstellen.

Heb jij misschien glas in je arm? Wil je iemand helpen met glas in zijn arm? De praktische Bijbelse lessen in deze cursus zullen je helpen glas te verwijderen uit pijnlijke armen, zodat we allemaal vrij en gelukkig kunnen functioneren in dienst van de Meester. Genezen armen kunnen anderen zegenen en opbouwen.

Er zijn een heel aantal Bijbelteksten die duidelijk maken dat ‘Gods vergeving’ en ‘onze vergeving’ verband met elkaar houden. Zijn vergeving vormt de basis voor onze vergeving. Daarom is het zinvol om Gods vergeving eens nader onder de loep te nemen. We zullen daarmee een begin maken in de volgende les.

EN NU JIJ

  • Wat zijn de twee voornaamste redenen voor jou om anderen te vergeven?
  • Denk jij dat een ‘gebrek aan vergeving’ invloed kan hebben op jouw leven met Jezus? Zou het kunnen dat je een glassplinter in je arm hebt?
  • Gebed: ‘Heere God, gebruik de tijd die ik doorbreng met deze cursus om tot mijn hart te spreken. Maak me bewust van elke ‘glassplinter’ in mijn leven die verwijderd moet worden. Maak mij ontvankelijk om naar Uw stem te luisteren. Amen.’