De Heilige Geest aan het werk - Een Gratis Cursus

Over Deze Pagina

De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen. Je bekijkt nu de cursus De Heilige Geest aan het werk, één van onze gratis online De Leer cursussen. De Emmaus Correspondentie School biedt u een volwaardige Bijbelopleiding aan, die u opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen..

Les 1 - Deel 1

Dit hoofdsdtuk is ook te beluisteren via youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Q7u1ecgyYOQ

Het is interessant om te zien dat zowel in het begin als aan het eind van de Bijbel de Heilige Geest genoemd wordt. In het begin zien we Hem aan het werk in de schepping: ‘de Geest van God zweefde boven het water’ (Genesis 1:2). En aan het eind van de Bijbel zegt dezelfde Geest samen met de bruid: ‘Kom!’ (Openbaring 22:17)

Aan het begin van deze cursus willen we twee belangrijke vragen beantwoorden: Is de Heilige Geest een persoon? en is de Heilige Geest God? Daarover gaan de eerste twee lessen.

Is de Heilige Geest een persoon?

Is Hij een persoon? Veel religieuze groeperingen beantwoorden deze vraag ontkennend. Ze ontkennen zijn persoonlijkheid, en beweren dat de Heilige Geest geen persoon is, maar alleen een invloed, een ‘afbeelding’ van God.

Maar de Bijbel leert iets heel anders. Het feit, dat wij de Geest niet kunnen zien, betekent nog niet dat Hij geen persoon zou zijn. De Vader is een goddelijk persoon en toch heeft ook Hij nooit een lichaam van vlees en bloed aangenomen. De kenmerken van een persoon zijn, dat hij verstand, emoties en een wil heeft. Met het verstand weten we, door de emoties voelen we, en door onze wil doen we dingen.

Verstand

Wordt de Geest omschreven als een intelligent wezen? In 1 Korinthe 2:10-12 staat: ‘Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn’.

Het gaat hier over twee geesten: de geest van de mens (vers 11) en de Geest van God. Doordat een mens een geest heeft, kan hij verstandig handelen in menselijke dingen. Hierdoor redeneert hij, beoordeelt hij en kan hij onderscheid maken. Hij weegt dingen af en zoekt bewijzen voor de waarheid.

Hij kan verstandige beslissingen nemen in de gewone menselijke dingen. Geen enkel dier kan weten wat in een mens is, omdat het simpelweg de onmisbare factor daarvoor mist: een menselijke geest.

Zo kan iemand die niet opnieuw geboren is de dingen van God niet begrijpen, doordat hij de Heilige Geest mist. Dit is het wat het licht doet opgaan in het hart van iemand die gelooft, en hem begrip en enthousiasme geeft over de realiteit van de hemelse dingen. God heeft zo gul zijn schatkamer voor ons open gedaan! De Heilige Geest weet alles van Gods schatten en wil ze ons graag laten zien. En Hij verzekert ons er van, dat ze echt voor ons weggelegd zijn door het offer van Christus. We mogen ze gaan ontdekken en er van genieten.

Zoals een notaris, die naast ons komt zitten, en ons in gewone taal uitleg geeft over het testament, waarin staat dat wij een erfenis gekregen hebben, zo legt de Heilige Geest ons uit, dat we als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus een eeuwige erfenis hebben gekregen (Romeinen 8:16,17). Dat is iets om je op te verheugen, niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag.

Gevoel

Heeft de Heilige Geest gevoelens. Kan Hij liefhebben, haten, ergens naar verlangen, verdriet hebben? Jazeker. Lees maar eens Efeze 4:30-32: ‘En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft’.

Omdat Hij bedroefd kan worden, kan Hij dus ook liefhebben. ‘De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, die ons gegeven is’ (Romeinen 5:5).

Paulus spoorde zijn vrienden in Rome aan ‘door de liefde van de Geest’ om te bidden voor hem en zijn bediening (Romeinen 15:30,31).

Maar de Heilige Geest waarschuwt en corrigeert ons ook. Dit zien we duidelijk in het verslag van de zendingsreizen van de eerste apostelen. Toen ze op het punt stonden naar een bepaalde plek te gaan te gaan, ‘…werden zij door de Heilige Geest verhinderd … de Geest liet het hun niet toe’ (Handelingen 16:6,7).

Wil

Heeft de Heilige Geest ook een wil? Ja, want Hij leidt ons. In Romeinen 8:14 lees je: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’ en in Galaten 5:18 staat: ‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet’.

Hij heiligt en rechtvaardigt mensen: ‘…maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God’ (1 Korinthe 6:11). Hij geeft onderwijs aan de christenen: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ (Johannes 14:26). Hij getuigt van de vergeving die een christen krijgt door het offer van Christus aan het kruis: ‘En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig’ (Hebreeën 10:15-18).

Dat de Heilige Geest een Persoon is, en geen ‘invloed’ of ‘kracht’ kun je zien aan de dingen die hij doet. Zo wordt er ook van de Heilige Geest gezegd, dat Hij spreekt, onderwijst, en levend maakt. (Galaten 4:6; Openbaring 2:7, Johannes 14:26, Romeinen 8:11) Weliswaar is het Griekse woord pneuma (adem, geest, ziel) onzijdig, maar het zinsverband waarin het woord voorkomt, geeft aan dat het om een persoon gaat.

Een totaal onpersoonlijke invloed of kracht kan niet spreken, niet liefhebben, niet bedroefd zijn en ook geen kennis hebben!

In Johannes 14:16 verwijst de Heere Jezus naar de Heilige Geest als ‘een andere Trooster’. Iemand die, in tegenstelling tot de Heere zelf, ook op aarde altijd bij hen zou blijven. Niemand anders dan een Goddelijk Persoon zou ‘een andere Trooster ’ kunnen zijn. In Johannes 16:7 zegt de Heere tegen zijn volgelingen dat het in hun belang is dat Hij weg gaat, anders zou de Trooster niet komen. Het is absoluut ondenkbaar, dat de Heere Jezus vervangen zou kunnen worden door een invloed of onpersoonlijke kracht.

Het woord ‘Trooster’ in de Nederlandse vertaling geeft de betekenis van het woord dat de Heere Jezus heeft gebruikt niet helemaal duidelijk weer. Hetzelfde woord is in 1 Johannes 2:1 vertaald met ‘Voorspraak’. Het gaat om iemand, die de belangen van anderen behartigt en speciaal van diegenen, die van Hem afhankelijk zijn. Het woord wordt ook wel weergegeven door ‘iemand die te hulp geroepen wordt’, ‘pleitbezorger’. De Heilige Geest is op aarde onze beste en meest betrouwbare Helper. Sommigen vertalen het woord door ‘raadgever’ of ‘advocaat’ of ‘procureur’. Al deze woorden helpen ons om de betekenis van het oorspronkelijke woord te begrijpen. De Heere Jezus is vandaag onze advocaat in de hemel (1 Johannes 2:1), en de Heilige Geest is onze advocaat op aarde. God weet precies wat wij nodig hebben en voorziet in onze geestelijke behoeften. Toen Christus op aarde was, was Hij alles voor zijn discipelen. Hij beantwoordde hun vragen, nam hun angst weg en gaf hen wat ze nodig hadden. Hij is wel teruggegaan naar de hemel, maar heeft ons niet onverzorgd achtergelaten. Iemand anders is gekomen als Zijn plaatsvervanger om hetzelfde voor ons te doen tijdens Zijn afwezigheid.